Delahaye

 
 
Delahaye135
/L63.6litre
(1936)
Delahaye145
/12Cylinder4.5litre
/(1937)
Delahaye145
/12Cylinder4.5litre
(1938)
   
Delahaye155
/12Cylinder4.5litre
(1938)
Delahaye165
(1938)